Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti STAROŽITNÍK, s.r.o., ktorá je jediným výhradným správcom web stránky scriptorium-antique.sk Javorová 2, 01007, Žilina. IČO: 50664638, DIČ: 2120432314, vložka č. 67013/L Zapísaná na Okresnom súde v Žiline, ďalej len scriptorium-antique.sk a zákazníkov jeho internetového antikvariátu www.scriptorium-antique.sk.
www.scriptorium-antique.sk je internetový antikvariát. Kamenná predajňa sa nachádza v Žiline na ulici Juraja Fándlyho 20, kde je možné osobne si prezrieť väčšinu tovaru.

OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky môže zákazník realizovať priamo, prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.scriptorium-antique.sk, alebo prostredníctvom komunikácie cez e-mailovú adresu antikvariat.scriptorium@gmail.com, resp. telefonickou komunikáciou na telefónnom čísle +421 41 / 72 34 506. Pri kúpe tovaru nie je potrebné sa registrovať, stačí vyplniť údaje potrebné pre dodanie tovaru. Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a tovar si záväzne objednávate. Kópia objednávky je automaticky odoslaná na váš emailový účet. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ak ste od nás žiadny e-mail nedostali, prekontrolujte si zložku s názvom Spam, ak nebude mail v danej zložke, prosíme Vás o telefonický, resp. mailový kontakt.

DOPRAVA

V rámci dopravných podmienok na území SR, ČR a ostatného sveta, ktoré sú uvedené v sekcii Doprava a platba, ich nie je zo strany zákazníka nijak možné zmeniť. www.scriptorium-antique.sk si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok za balné a dopravu (v ojedinelých prípadoch napr. vysoká hmotnosť, poistné, krehké a pod.).

.MOŽNOSTI PLATBY

V rámci platobných podmienok akceptujeme hotovosť, bankový prevod (IBAN SK4709000000005123873322 * BIC GIBASKBX) , platbu kartou cez platobnú bránu Besteron a platbu prostredníctvom PayPal na mailovú adresu antikvariat.scriptorium@gmail.com.

REKLAMÁCIA

Za bezpečnosť zabalenia a prepravu zodpovedá www.scriptorium-antique.sk Vzhľadom k tomu, že ponúkanný sortiment je originálneho charakteru a teda nejestvuje v duplikátnom prevedení (výnimkou sú len niektoré, vybrané knižné tituly), nie je možné tovar v prípade reklamácie vymeniť. Možné je navrátenie financií v plnej sume (ak sa reklamácia preukáže ako opodstatnená), alebo vybranie tovaru v rovnakej cenovej hodnote.

NÁZOV A ADRESA ORGÁNU DOZORU ALEBO DOHĽADU podľa zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj


Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru


za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (viď. úplne dole). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu STAROŽITNÍK, s.r.o. Javorová 2, 01007, Žilina, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v kamennej predajni Scriptorium, Juraja Fándlyho 20, 01001, Žilina. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä prevodom na Vami uvedený bankový účet alebo poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. V prípade vrátenia tovaru uhradeného zľavovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej zľavovej poukážky v hodnote vráteného tovaru. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na antikvariat.scriptorium@gmail.com. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom STAROŽITNÍK, s.r.o., so sídlom Javorová 2, 01007, Žilina je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

OCHRANA SÚKROMIA


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

(e-shop)

Tento dokument je plnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám

o spracúvaní ich osobných údajov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len

„Nariadenie GDPR“). S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov

prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

1) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je obchodná spoločnosť

STAROŽITNÍK, s.r.o., so sídlom Javorová 2, 010 07 Žilina, Slovenská republika, IČO: 50 664 638, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 67013/L (ďalej len

„prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti

s prevádzkovaním internetového antikvariátu na webových stránkach

www.scriptorium-antique.sk a www.starozitnik.eu

(ďalej len „e-shop“).

Dotknutými osobami, teda fyzickými osobami, ktorých sa osobné údaje týkajú, sú osoby, ktoré

s prevádzkovateľom prostredníctvom e-shopu uzatvorili kúpnu zmluvu a osoby, ktoré sa s cieľom

uzatvoriť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu v e-shope registrovali a vytvorili si užívateľské konto.

Dotknuté osoby môžu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov

a uplatňovania ich práv podľa Nariadenia GDPR kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky na čísle 041 /

72 34 506, elektronickou poštou na adrese antikvariat.scriptorium@gmail.com, prípadne osobne na

adrese: Juraja Fándlyho 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika v dňoch pondelok - piatok a v čase 9:00 -

12:30 a 13:00 - 17:00.

2) Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ s ohľadom na článok 37 Nariadenia GDPR neurčil zodpovednú osobu.

3) Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

a) Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane vykonania

opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; právnym základom

spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného e-shopom.

Uzavretím kúpnej zmluvy sa rozumie jej uzavretie na diaľku prostredníctvom e-shopu, t.j. príjem,

spracovanie a potvrdenie objednávky dotknutej osoby. Plnením kúpnej zmluvy sa rozumie výkon

práv a povinností prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy, a to

predovšetkým uskutočnenie platby za objednaný tovar a dodanie objednaného tovaru.

Opatreniami na pred uzatvorením zmluvy sa rozumie registrácia a vytvorenie užívateľského konta

v e-shope. Registrácia a vytvorenie užívateľského konta sa vykonáva na žiadosť dotknutej osoby

vyplnením registračného formulára, a teda nie je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy.

Na účely podľa tohto písm. a) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu

krstné meno, priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná adresa (ulica a číslo domu, PSČ, obec/mesto,

krajina) a dodacia adresa (ulica a číslo domu, PSČ, obec/mesto, krajina), údaje o objednanom tovare

a údaje súvisiace s platbou za objednaný tovar (číslo účtu dotknutej osoby, uhradená suma, dátum

pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa).

Poskytovanie osobných údajov je potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy; možným následkom

neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa uzavrieť kúpnu zmluvu a dodať

ponúkaný tovar.

b) Splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa; právnym základom spracúvania osobných údajov

je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Zákonným povinnosťami prevádzkovateľa sa rozumejú povinnosti priamo súvisiace s uzavretím

a plnením kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktoré vyplývajú

zo všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblastí daní a účtovníctva, správy

registratúry a archívnej činnosti, ako aj v oblasti ochrany spotrebiteľa.

c) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa; právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6

ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, spočívajú v uchovávaní osobných údajov na účely

preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa voči dotknutej

osobe, prípadne na účely právnej obrany prevádzkovateľa voči právnym nárokom dotknutej osoby.

Právnymi nárokmi sa rozumejú nároky z uzavretej kúpnej zmluvy v prípade jej porušenia niektorou

zmluvnou stranou.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tiež zasielanie informácií prostredníctvom elektronickej

pošty (priamy marketing), a to výlučne tým dotknutým osobám, ktoré už v minulosti uzavreli

s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu.

Prevádzkovateľ používa na webových stránkach e-shopu súbory cookies, a to primárne na účely

merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania

sa návštevníkov webových stránok, ako aj pre overenie základných funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov.

Takéto spracovanie považuje prevádzkovateľ za svoj oprávnený záujem. Bližšia informácia

o používaní cookies je dostupná v dolnej časti webových stránok.

4) Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom

a) Blueweb s.r.o., so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46219765, zapísanej v Obchodnom

registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54898/L ako tvorca e-shopu,

b) WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19692/T ako poskytovateľovi webhostingu pre e-

shop,

c) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 803/S

zabezpečujúca doručenie objednaného tovaru.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť ďalej poskytované nasledovnému okruhu príjemcov

a) orgány verejnej moci, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe

alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, alebo na účely výkonu dohľadu alebo inej

formy kontrolnej činnosti nad podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa,

b) tretie osoby, ktoré na základe osobitného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom poskytujú

prevádzkovateľovi služby spojené s prevádzkovaním e-shopu a s tým spojenej podnikateľskej

činnosti (poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori, poskytovateľ platobných služieb,

ktorý sprostredkováva vykonávané platby poskytovatelia služby vedenia účtovníctva, poskytovatelia

daňového poradenstva, poskytovatelia právnych služieb.

5) Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny

alebo medzinárodnej organizácii.

6) Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na

účel ich spracovania, a to nasledovne:

a) na účel podľa článku 3) písm. a) tohto dokumentu budú osobné údaje uchovávané do zániku

záväzkov z príslušnej kúpnej zmluvy; tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa tieto osobné

údaje aj naďalej v nevyhnutnom rozsahu uchovávať na účel podľa článku 3 písm. b) a c) tohto

dokumentu,

b) na účel podľa článku 3) písm. b) tohto dokumentu budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané

po dobu trvania príslušnej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

c) na účel podľa článku 3) písm. c) tohto dokumentu budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané

do uplynutia trojročnej premlčacej doby, od kedy sa právo z príslušnej kúpnej zmluvy mohlo

uplatniť po prvý raz; v prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom

sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby z príslušnej

kúpnej zmluvy, neskončí doba uchovávania osobných údajov na tento účel pred skončením takého

konania alebo uplynutím premlčacej doby, v ktorej možno navrhnúť výkon rozhodnutia.

7) Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba ma právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa

dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo

namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva dotknutej osoby však nie sú

absolútne a možno im vyhovieť len ak sú splnené podmienky vyplývajúce z článkov 15 až 21 a článku 77

Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, a to

prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1) tohto dokumentu. Ak dotknutá osoba

požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti

podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od

doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa

zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení

dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak

dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú

elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak bude žiadosť

dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu,

prevádzkovateľ je oprávnený požadovať primeraný poplatok na pokrytie administratívnych nákladov

spojených s poskytnutím informácií alebo oznámením, či uskutočnením požadovaného opatrenia.

Prevádzkovateľ môže tiež odmietnuť konať na základe žiadosti.

a) Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR). Na základe žiadosti dotknutej

osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby,

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto osobným údajom

a na informácie týkajúce sa ich spracúvania v rozsahu podľa článku 15 ods. 1 Nariadenia GDPR. Na

základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa

spracúvajú. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba

požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré

mu s vystavením kópie vzniknú. Ak dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických

prostriedkov, informácie sa jej poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-

mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných

údajov, ktoré sa spracúvajú, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a

slobody iných.

b) Právo na opravu osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na

opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje.

Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ

vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho

dotknutá osoba požiada. Opravu a aktualizáciu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných

údajov môže dotknutá osoba realizovať aj sama bez zásahu prevádzkovateľa prostredníctvom

prihlásenia do svojho užívateľského konta v e-shope.

c) Právo na vymazanie osobných údajov (článok 17 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo

dosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je

povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje žiadny

iný právny základ pre ďalšie spracúvanie,

- dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namieta proti spracúvaniu

osobných údajov vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej

strany, vrátane namietania proti profilovaniu, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na

spracúvanie,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne (bez právneho základu),

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej

únie alebo práva Slovenskej republiky, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8

ods. 1 Nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ je však oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výmaz, ak je ďalšie

spracúvanie osobných údajov potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

- na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva

Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na to,

aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a

žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá

osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietala proti spracúvaniu

osobných údajov vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej

strany, vrátane namietania proti profilovaniu, to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane

prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v zmysle niektorého z predošlých bodov,

takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej

fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo

členského štátu. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu v primeranom čase pred

tým, ako zruší obmedzenie spracúvania.

e) Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na

prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo

preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za predpokladu, že osobné údaje

sa spracúvajú sa na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie je

vykonávané automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba môže žiadať prenos osobných

údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky

možné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky. Uplatňovaním práva na prenosnosť

nie je dotknuté právo na výmaz podľa článku 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na

spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť

dotknutej osoby na prenos údajov, ak by takýto prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a

slobody iných alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos v zmysle

Nariadenia GDPR.

f) Právo na namietať (článok 21 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať

- z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov

vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane

namietania proti profilovaniu založenému na spracúvaní osobných údajov na tieto účely;

Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené

dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,

alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely

priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym

marketingom; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

Prevádzkovateľ už nebude osobné údaje na tento účel spracúvať,

- v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať

svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bolo

spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Zákonnosť spracúvania osobných

údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

9) Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do

jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti

podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dotknutá osoba má právo

podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka,

je v rozpore s GDPR. Dozorným orgánom sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej

republiky.

10) Profilovanie a automatické rozhodovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

Odstúpenie od zmluvy

***

---------------------------------------


STAROŽITNÍK, s.r.o.v


Odstúpenie od zmluvy