Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti STAROŽITNÍK, s.r.o., ktorá je jediným výhradným správcom web stránky scriptorium-antique.sk Javorová 2, 01007, Žilina. IČO: 50664638, DIČ: 2120432314, vložka č. 67013/L Zapísaná na Okresnom súde v Žiline, ďalej len scriptorium-antique.sk a zákazníkov jeho internetového antikvariátu www.scriptorium-antique.sk.
www.scriptorium-antique.sk je internetový antikvariát. Kamenná predajňa sa nachádza v Žiline na ulici Juraja Fándlyho 20, kde je možné osobne si prezrieť väčšinu tovaru.

OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky môže zákazník realizovať priamo, prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.scriptorium-antique.sk, alebo prostredníctvom komunikácie cez e-mailovú adresu antikvariat.scriptorium@gmail.com, resp. telefonickou komunikáciou na telefónnom čísle +421 41 / 72 34 506. Pri kúpe tovaru nie je potrebné sa registrovať, stačí vyplniť údaje potrebné pre dodanie tovaru. Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a tovar si záväzne objednávate. Kópia objednávky je automaticky odoslaná na váš emailový účet. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ak ste od nás žiadny e-mail nedostali, prekontrolujte si zložku s názvom Spam, ak nebude mail v danej zložke, prosíme Vás o telefonický, resp. mailový kontakt.

DOPRAVA

V rámci dopravných podmienok na území SR, ČR a ostatného sveta, ktoré sú uvedené v sekcii Doprava a platba, ich nie je zo strany zákazníka nijak možné zmeniť. www.scriptorium-antique.sk si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok za balné a dopravu (v ojedinelých prípadoch napr. vysoká hmotnosť, poistné, krehké a pod.).

.MOŽNOSTI PLATBY

V rámci platobných podmienok akceptujeme hotovosť, bankový prevod (IBAN SK4709000000005123873322 * BIC GIBASKBX) a platbu prostredníctvom PayPal na mailovú adresu antikvariat.scriptorium@gmail.com.

REKLAMÁCIA

Za bezpečnosť zabalenia a prepravu zodpovedá www.scriptorium-antique.sk Vzhľadom k tomu, že ponúkanný sortiment je originálneho charakteru a teda nejestvuje v duplikátnom prevedení (výnimkou sú len niektoré, vybrané knižné tituly), nie je možné tovar v prípade reklamácie vymeniť. Možné je navrátenie financií v plnej sume (ak sa reklamácia preukáže ako opodstatnená), alebo vybranie tovaru v rovnakej cenovej hodnote.

OCHRANA SÚKROMIA

Na vybavenie objednávok potrebujeme vaše základné údaje, ako je meno, e-mail, telefón a adresa. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Tieto dáta ukladáme v chránenej databáze na našom serveri. Vaše údaje spracovávame výhradne pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú rovnako tak potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vaše údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou doručovateľských firiem a účtovníckej firmy. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté iba jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. V súlade s § 28 zákona máte právo žiadať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, ako aj zoznam osobných údajov, ktorý je predmetom spracovania, rovnako tak právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania sa skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Zákazník ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie

3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

4. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

5. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Žiadosť dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.