Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva vyššie uvedený predávajúci (v tomto článku ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).


Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverená spoločnosť Blueweb s.r.o., IČO: 46219765, so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, emailový kontakt: obchod@blueweb.sk, tel.: 0908 164 185, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa a poskytovateľov prepravných služieb v súvislosti s doručením objednaného tovaru.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Tovar a/alebo služby ponúkané v internetovom obchode nie sú určené pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa, meno a priezvisko Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu a/alebo zadaním otázky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu alebo Dotknutou osobou zadanej otázky ku konkrétnemu produktu či službe, sú: meno a priezvisko, miesto bydliska (mesto).

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky (ktorá spolu s odpoveďou Prevádzkovateľa slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách) na stránkach Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár prehodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využití služby Registrovaný zákazník

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom poskytnutia služby Registrovaný zákazník, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, ktorú by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služby Registrovaný zákazník.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje eshopové riešenia spojené so zaistením riadnej prevádzky internetového obchodu, teda aj s riadnym fungovaním služby Registrovaný zákazník.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služba Registrovaný zákazník nie je určená pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA


(e-shop)

Tento dokument je plnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám

o spracúvaní ich osobných údajov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len

„Nariadenie GDPR“). S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov

prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

1) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je obchodná spoločnosť

STAROŽITNÍK, s.r.o., so sídlom Javorová 2, 010 07 Žilina, Slovenská republika, IČO: 50 664 638, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 67013/L (ďalej len

„prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti

s prevádzkovaním internetového antikvariátu na webových stránkach

www.scriptorium-antique.sk a www.starozitnik.eu

(ďalej len „e-shop“).

Dotknutými osobami, teda fyzickými osobami, ktorých sa osobné údaje týkajú, sú osoby, ktoré

s prevádzkovateľom prostredníctvom e-shopu uzatvorili kúpnu zmluvu a osoby, ktoré sa s cieľom

uzatvoriť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu v e-shope registrovali a vytvorili si užívateľské konto.

Dotknuté osoby môžu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov

a uplatňovania ich práv podľa Nariadenia GDPR kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky na čísle 041 /

72 34 506, elektronickou poštou na adrese antikvariat.scriptorium@gmail.com, prípadne osobne na

adrese: Juraja Fándlyho 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika v dňoch pondelok - piatok a v čase 9:00 -

12:30 a 13:00 - 17:00.

2) Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ s ohľadom na článok 37 Nariadenia GDPR neurčil zodpovednú osobu.

3) Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

a) Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, vrátane vykonania

opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; právnym základom

spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného e-shopom.

Uzavretím kúpnej zmluvy sa rozumie jej uzavretie na diaľku prostredníctvom e-shopu, t.j. príjem,

spracovanie a potvrdenie objednávky dotknutej osoby. Plnením kúpnej zmluvy sa rozumie výkon

práv a povinností prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy, a to

predovšetkým uskutočnenie platby za objednaný tovar a dodanie objednaného tovaru.

Opatreniami na pred uzatvorením zmluvy sa rozumie registrácia a vytvorenie užívateľského konta

v e-shope. Registrácia a vytvorenie užívateľského konta sa vykonáva na žiadosť dotknutej osoby

vyplnením registračného formulára, a teda nie je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy.

Na účely podľa tohto písm. a) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu

krstné meno, priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná adresa (ulica a číslo domu, PSČ, obec/mesto,

krajina) a dodacia adresa (ulica a číslo domu, PSČ, obec/mesto, krajina), údaje o objednanom tovare

a údaje súvisiace s platbou za objednaný tovar (číslo účtu dotknutej osoby, uhradená suma, dátum

pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa).

Poskytovanie osobných údajov je potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy; možným následkom

neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa uzavrieť kúpnu zmluvu a dodať

ponúkaný tovar.

b) Splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa; právnym základom spracúvania osobných údajov

je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Zákonným povinnosťami prevádzkovateľa sa rozumejú povinnosti priamo súvisiace s uzavretím

a plnením kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ktoré vyplývajú

zo všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblastí daní a účtovníctva, správy

registratúry a archívnej činnosti, ako aj v oblasti ochrany spotrebiteľa.

c) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa; právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6

ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, spočívajú v uchovávaní osobných údajov na účely

preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa voči dotknutej

osobe, prípadne na účely právnej obrany prevádzkovateľa voči právnym nárokom dotknutej osoby.

Právnymi nárokmi sa rozumejú nároky z uzavretej kúpnej zmluvy v prípade jej porušenia niektorou

zmluvnou stranou.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je tiež zasielanie informácií prostredníctvom elektronickej

pošty (priamy marketing), a to výlučne tým dotknutým osobám, ktoré už v minulosti uzavreli

s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu.

Prevádzkovateľ používa na webových stránkach e-shopu súbory cookies, a to primárne na účely

merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania

sa návštevníkov webových stránok, ako aj pre overenie základných funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov.

Takéto spracovanie považuje prevádzkovateľ za svoj oprávnený záujem. Bližšia informácia

o používaní cookies je dostupná v dolnej časti webových stránok.

4) Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované nasledovným príjemcom

a) Blueweb s.r.o., so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46219765, zapísanej v Obchodnom

registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54898/L ako tvorca e-shopu,

b) WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36 743 852, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19692/T ako poskytovateľovi webhostingu pre e-

shop,

c) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 803/S

zabezpečujúca doručenie objednaného tovaru.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť ďalej poskytované nasledovnému okruhu príjemcov

a) orgány verejnej moci, ak je to potrebné na uplatnenie práv prevádzkovateľa voči dotknutej osobe

alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, alebo na účely výkonu dohľadu alebo inej

formy kontrolnej činnosti nad podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa,

b) tretie osoby, ktoré na základe osobitného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom poskytujú

prevádzkovateľovi služby spojené s prevádzkovaním e-shopu a s tým spojenej podnikateľskej

činnosti (poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori, poskytovateľ platobných služieb,

ktorý sprostredkováva vykonávané platby poskytovatelia služby vedenia účtovníctva, poskytovatelia

daňového poradenstva, poskytovatelia právnych služieb.

5) Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny

alebo medzinárodnej organizácii.

6) Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na

účel ich spracovania, a to nasledovne:

a) na účel podľa článku 3) písm. a) tohto dokumentu budú osobné údaje uchovávané do zániku

záväzkov z príslušnej kúpnej zmluvy; tým nie je dotknutá možnosť prevádzkovateľa tieto osobné

údaje aj naďalej v nevyhnutnom rozsahu uchovávať na účel podľa článku 3 písm. b) a c) tohto

dokumentu,

b) na účel podľa článku 3) písm. b) tohto dokumentu budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané

po dobu trvania príslušnej zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

c) na účel podľa článku 3) písm. c) tohto dokumentu budú osobné údaje dotknutej osoby uchovávané

do uplynutia trojročnej premlčacej doby, od kedy sa právo z príslušnej kúpnej zmluvy mohlo

uplatniť po prvý raz; v prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom

sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby z príslušnej

kúpnej zmluvy, neskončí doba uchovávania osobných údajov na tento účel pred skončením takého

konania alebo uplynutím premlčacej doby, v ktorej možno navrhnúť výkon rozhodnutia.

7) Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba ma právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa

dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo

namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Tieto práva dotknutej osoby však nie sú

absolútne a možno im vyhovieť len ak sú splnené podmienky vyplývajúce z článkov 15 až 21 a článku 77

Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, a to

prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 1) tohto dokumentu. Ak dotknutá osoba

požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe jej žiadosti

podľa článkov 15 až 22 Nariadenia GDPR, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od

doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa

zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení

dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak

dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú

elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak bude žiadosť

dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu,

prevádzkovateľ je oprávnený požadovať primeraný poplatok na pokrytie administratívnych nákladov

spojených s poskytnutím informácií alebo oznámením, či uskutočnením požadovaného opatrenia.

Prevádzkovateľ môže tiež odmietnuť konať na základe žiadosti.

a) Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR). Na základe žiadosti dotknutej

osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby,

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto osobným údajom

a na informácie týkajúce sa ich spracúvania v rozsahu podľa článku 15 ods. 1 Nariadenia GDPR. Na

základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa

spracúvajú. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba

požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré

mu s vystavením kópie vzniknú. Ak dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických

prostriedkov, informácie sa jej poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-

mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných

údajov, ktoré sa spracúvajú, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a

slobody iných.

b) Právo na opravu osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na

opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak prevádzkovateľ spracúva nesprávne osobné údaje.

Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ

vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho

dotknutá osoba požiada. Opravu a aktualizáciu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných

údajov môže dotknutá osoba realizovať aj sama bez zásahu prevádzkovateľa prostredníctvom

prihlásenia do svojho užívateľského konta v e-shope.

c) Právo na vymazanie osobných údajov (článok 17 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo

dosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je

povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje žiadny

iný právny základ pre ďalšie spracúvanie,

- dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namieta proti spracúvaniu

osobných údajov vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej

strany, vrátane namietania proti profilovaniu, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na

spracúvanie,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne (bez právneho základu),

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej

únie alebo práva Slovenskej republiky, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8

ods. 1 Nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ je však oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby o výmaz, ak je ďalšie

spracúvanie osobných údajov potrebné:

- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

- na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva

Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na to,

aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

- dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a

žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá

osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietala proti spracúvaniu

osobných údajov vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej

strany, vrátane namietania proti profilovaniu, to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane

prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v zmysle niektorého z predošlých bodov,

takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo

na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej

fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo

členského štátu. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu v primeranom čase pred

tým, ako zruší obmedzenie spracúvania.

e) Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo na

prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo

preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za predpokladu, že osobné údaje

sa spracúvajú sa na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie je

vykonávané automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba môže žiadať prenos osobných

údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky

možné a nebránia tomu iné zákonné alebo významné prekážky. Uplatňovaním práva na prenosnosť

nie je dotknuté právo na výmaz podľa článku 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na

spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť

dotknutej osoby na prenos údajov, ak by takýto prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a

slobody iných alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos v zmysle

Nariadenia GDPR.

f) Právo na namietať (článok 21 Nariadenia GDPR). Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať

- z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov

vykonávanému na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane

namietania proti profilovaniu založenému na spracúvaní osobných údajov na tieto účely;

Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené

dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby,

alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely

priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym

marketingom; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,

Prevádzkovateľ už nebude osobné údaje na tento účel spracúvať,

- v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať

svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak bolo

spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe. Zákonnosť spracúvania osobných

údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

9) Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do

jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti

podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dotknutá osoba má právo

podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka,

je v rozpore s GDPR. Dozorným orgánom sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej

republiky.

10) Profilovanie a automatické rozhodovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

Odstúpenie od zmluvy

***

---------------------------------------

STAROŽITNÍK, s.r.o.